+48 666 222 570
·
kancelaria@kluczbork-notariusz.pl
·
08:00-16:00 (Czw 12:00-20:00, Sob - po umówieniu się)
Umów wizytę

Spółki

Przydatne informacje

Spółki

W ramach czynności notarialnych w zakresie prawa spółek u notariusza można dokonać zawarcia umowy bądź statutu spółki, zmiany umowy spółki bądź statutu, podjąć uchwałę o podziale, połączeniu lub przekształceniu spółki, podjąć uchwałę o likwidacji spółki, zbyć udziały w spółkach, sporządzić protokoły zgromadzeń wspólników, protokoły z walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także można sporządzić inne protokoły z posiedzeń organów spółki.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia umowy spółki komandytowej:

 1. dane wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, gdy wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
 2. firma i siedziba spółki;
 3. przedmiot działalności spółki (np. wskazanie numerów PKD);
 4. czas trwania spółki (okres na jaki spółka została zawiązana), jeżeli jest oznaczony;
 5. określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki);
 6. określenie, który wspólnik będzie komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona);
 7. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość (gotówka, świadczenie niepieniężne czy aport; w przypadku aportu opis aportu);
 8. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa);
 9. określenie udziału wspólników w zyskach i stratach.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia statutu spółki komandytowo-akcyjnej:

 1. dane wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, gdy wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
 2. firma i siedziba spółki;
 3. przedmiot działalności spółki (np. wskazanie numerów PKD);
 4. czas trwania spółki (okres na jaki spółka została zawiązana), jeżeli jest oznaczony;
 5. wskazanie komplementariusza (pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki) i akcjonariusza;
 6. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza
  i ich wartość (gotówka, świadczenie niepieniężne czy aport; w przypadku aportu opis aportu);
 7. określenie wysokości kapitału zakładowego (nie mniej niż 50.000 zł), sposobu jego zebrania, wartości nominalnej akcji i ich liczby ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela;
 8. wskazanie liczby akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;
 9. wskazanie sposobu organizacji walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. dane wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, gdy wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
 2. firma i siedziba spółki;
 3. przedmiot działalności spółki (np. wskazanie numerów PKD);
 4. wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5.000 zł);
 5. wskazanie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 6. wskazanie liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników (nie mniej niż 50 złotych za jeden udział);
 7. sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 8. czas trwania spółki (okres na jaki spółka została zawiązana), jeżeli jest oznaczony;
 9. Zarząd (określenie sposobu reprezentacji spółki oraz liczby członków).

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia statutu spółki akcyjnej:

 1. dane założycieli, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, gdy założycielem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby;
 2. firma i siedziba spółki;
 3. przedmiot działalności spółki (np. wskazanie numerów PKD);
 4. wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 100.000 zł);
 5. wskazanie liczby, serii i numerów akcji, związanych z nimi uprzywilejowania, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji (nie mniej niż 1 grosz za jedną akcję);
 6. jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, serie i numery akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;
 7. jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług – także rodzaj i czas świadczenia pracy lub usług;
 8. wskazanie organów spółki;
 9. liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowiona, albo co najmniej minimalną i maksymalną liczbę członków tych organów;
 10. czas trwania spółki (okres na jaki spółka została zawiązana), jeżeli jest oznaczony;
 11. pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dokumenty i informacje wymagane do zmiany umowy/statutu spółki:

 1. numer KRS spółki;
 2. tekst jednolity umowy/statutu spółki;
 3. opis zmian w umowie/statucie spółki.

Dodatkowo przy:

 1. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
  • lista wspólników spółki (zatwierdzona przez zarząd),
  • wskazanie, czy dane zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane;
 2. spółce akcyjnej:
  • lista akcjonariuszy spółki, którzy są uprawnieni do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu spółki (zatwierdzona przez zarząd spółki),
  • wskazanie, czy dane walne zgromadzenie zostało formalnie zwołane.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Skontaktuj się

Zadaj pytanie lub umówi się na wizytę w kancelarii.

  O mnie

  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Związana z notariatem od 2014 roku. W 2019 r. ukończyła etatową aplikację notarialną pod patronatem notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu. Następnie zdobywała doświadczenie pracując w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy-Klimza-Ciejpa Notariusze sp. partnerska z siedzibą we Wrocławiu współpracując zarówno z klientami indywidualnymi, jak również największymi w Polsce deweloperami oraz spółkami. Jej wieloletnie doświadczenie oraz wiedza merytoryczna połączone z młodzieńczą energią pozwala dokonywać czynności notarialnych w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług. Ceni sobie możliwość indywidualnego podejścia do każdego klienta. Dnia 17 sierpnia 2022 r. uzyskała w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości powołanie na stanowisko notariusza wraz z wyznaczeniem siedziby Kancelarii w Kluczborku.

  Notariusz Dominika Szirch