+48 666 222 570
·
kancelaria@kluczbork-notariusz.pl
·
08:00-16:00 (Czw 12:00-20:00, Sob - po umówieniu się)
Umów wizytę

Opłaty

Przydatne informacje

Opłaty

W zależności od dokonywanej czynności notarialnej notariusz pobiera:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłatę sądową,
 • wynagrodzenie notariusza (zwane taksą notarialną).

Podatki oraz opłatę sądową notariusz zgodnie z ustawą pobiera i przekazuje odpowiednio urzędowi skarbowemu lub sądowi wieczystoksięgowemu.

W celu ustalenia dokładnych kosztów planowanej czynności notarialnej, wraz
z ewentualnymi należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy
o bezpośredni kontakt z kancelarią – telefoniczny lub mailowy. Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych
z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.

Wynagrodzenie notariusza określane jest przez strony z notariuszem przed dokonaniem czynności, a maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej notariusz może pobrać następujące wynagrodzenie:

Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa
do 3.000 zł 100 zł
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 4770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 nie więcej niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

2. Połowa maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1596),
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 11. ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,
 12. przebieg licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529),
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
  15a) umowę deweloperską,
 16. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną
  w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566),
 18. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 19. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego.

3. Jedna czwarta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

4. Jedna dziesiąta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

5. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
 2. umowę majątkową małżeńską – 400 zł;
 3. testament – 50 zł;
 4. testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
  4a) testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 5. odwołanie testamentu – 30 zł;
 6. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 7. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 8. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 9. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

6. Maksymalna stawka za niektóre czynności spółek, spółdzielni, innych jednostek organizacyjnych:

 1. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
 2. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
 3. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
 4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł.

Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą powyżej, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.

7. Maksymalna stawka za sporządzenie protokołu:

 1. za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;
 2. za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;
 3. za sporządzenie innego protokołu – 200 zł.

8. Maksymalna stawka za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, protokołu dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego, otwarcia i ogłoszenia testamentu, sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu:

 1. aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł;
  1a) aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł;
 2. protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł;
  2a) dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, z wyłączeniem czynności, o których mowa w ust. 2b i 2c oraz § 12, maksymalna stawka wynosi 400 zł;
  2b) projektu protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł;
  2c) protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem maksymalna stawka wynosi 50 zł;
 3. protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł;
 4. zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł;

9. Maksymalne stawki za czynności związane z zarządem sukcesyjnym:

 1. za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi 50 zł;
 2. za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), maksymalna stawka wynosi 50 zł;
 3. za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi 100 zł;
 4. za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi 50 zł;

10. Maksymalne stawki za wypisy, odpisy, wyciągi, poświadczenia:

 1. za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.
 2. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
 3. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
 4. za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
 5. za poświadczenie pozostawania przy życiu:
  a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  b) w innym celu – 30 zł;
 6. za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

11. Maksymalna stawka za sporządzenie protestu:

 1. za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
  a) do 1000 zł włącznie – 5 zł;
  b) powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł,
 2. Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej w pkt 1.

12. Maksymalna stawka za czynności związane z rejestrem akcjonariuszy:

 1. za prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej w stosunku rocznym za każdy rozpoczęty rok maksymalna stawka wynosi 1200 zł.
 2. za dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej maksymalna stawka wynosi 100 zł.
 3. za udzielenie informacji z rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 30035 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, maksymalna stawka wynosi 50 zł.

13. Maksymalna stawka za dokonanie innej czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.

14. Zwiększenie stawki za czynności dokonywane poza kancelarią notarialną:

 1. maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:
  a) w porze dziennej – 50 zł,
  b) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł
  – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Skontaktuj się

Zadaj pytanie lub umówi się na wizytę w kancelarii.

  O mnie

  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Związana z notariatem od 2014 roku. W 2019 r. ukończyła etatową aplikację notarialną pod patronatem notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu. Następnie zdobywała doświadczenie pracując w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy-Klimza-Ciejpa Notariusze sp. partnerska z siedzibą we Wrocławiu współpracując zarówno z klientami indywidualnymi, jak również największymi w Polsce deweloperami oraz spółkami. Jej wieloletnie doświadczenie oraz wiedza merytoryczna połączone z młodzieńczą energią pozwala dokonywać czynności notarialnych w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług. Ceni sobie możliwość indywidualnego podejścia do każdego klienta. Dnia 17 sierpnia 2022 r. uzyskała w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości powołanie na stanowisko notariusza wraz z wyznaczeniem siedziby Kancelarii w Kluczborku.

  Notariusz Dominika Szirch