+48 666 222 570
·
kancelaria@kluczbork-notariusz.pl
·
08:00-16:00 (Czw 12:00-20:00, Sob - po umówieniu się)
Umów wizytę

Umowy darowizny

Przydatne informacje

Umowy darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy prawo użytkowania wieczystego, umowa darowizny dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Umowa darowizny jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy związany z zawartą umową darowizny ciąży na obdarowanym. Podatkowi nie podlega darowizna na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Wyżej wymieniony krąg osób jest zwolniony
z zapłaty podatku od spadków i darowizny.

W umowie darowizny nieruchomości obdarowany może ustanowić na rzecz darczyńcy służebność mieszkania (lub prawo użytkowania). Służebność mieszkania to służebność osobista, która może być ustanowiona na rzecz konkretnej osoby fizycznej i polega najczęściej na możliwości dożywotniego i nieodpłatnego zamieszkiwania w lokalu bądź domu, który jest przedmiotem umowy darowizny. Służebność jest ujawniana w dziale III księgi wieczystej. Uprawniony może w każdej chwili zrzec się służebności osobistej.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia umowy darowizny lokalu mieszkalnego:

 1. dane Darczyńcy/Obdarowanego, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy darowizny ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 2. określenie terminu wydania przedmiotu umowy do posiadania obdarowanemu,
 3. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 4. numer księgi wieczystej,
 5. zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  • zawsze w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • w przypadku nabycia po 1 stycznia 2007 r. w darowizny, lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 1. dane Darczyńcy/Obdarowanego, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy darowizny ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 2. określenie terminu wydania przedmiotu umowy do posiadania obdarowanemu,
 3. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 4. numer księgi wieczystej, jeżeli księga jest prowadzona
 5. zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego będzie wynikać, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także obejmujące informację o położeniu, powierzchni lokalu, numerze księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z którą związane jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku, gdy księga wieczysta nie jest prowadzona,
 6. zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  • zawsze w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • w przypadku nabycia po 1 stycznia 2007 r. w darowizny, lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia umowy darowizny działki gruntu:

 1. dane Darczyńcy/Obdarowanego, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy darowizny ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 2. określenie terminu wydania przedmiotu umowy do posiadania obdarowanemu,
 3. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 4. numer księgi wieczystej,
 5. wypis z rejestry gruntów, jeżeli dla nabywanej działki gruntu będzie zakładana nowa księga wieczysta wówczas do umowy należy przedłożyć wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (STAROSTWO),
 6. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki gruntu lub zaświadczenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta o jego braku (URZĄD MIASTA/GMINY),
 7. zaświadczenie Starosty, z którego będzie wynikać, czy działka gruntu objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (STAROSTWO),
 8. zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  • zawsze w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • w przypadku nabycia po 1 stycznia 2007 r. w darowizny, lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Skontaktuj się

Zadaj pytanie lub umówi się na wizytę w kancelarii.

  O mnie

  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Związana z notariatem od 2014 roku. W 2019 r. ukończyła etatową aplikację notarialną pod patronatem notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu. Następnie zdobywała doświadczenie pracując w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy-Klimza-Ciejpa Notariusze sp. partnerska z siedzibą we Wrocławiu współpracując zarówno z klientami indywidualnymi, jak również największymi w Polsce deweloperami oraz spółkami. Jej wieloletnie doświadczenie oraz wiedza merytoryczna połączone z młodzieńczą energią pozwala dokonywać czynności notarialnych w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług. Ceni sobie możliwość indywidualnego podejścia do każdego klienta. Dnia 17 sierpnia 2022 r. uzyskała w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości powołanie na stanowisko notariusza wraz z wyznaczeniem siedziby Kancelarii w Kluczborku.

  Notariusz Dominika Szirch